Katagoria: Aktualności, opublikowano: 08 lipca 2014


Spodziewane wyższe zbiory rzepaku

Spodziewane wyższe zbiory rzepaku

Od początku bieżącego sezonu 2013/14 ceny rzepaku kształtują się na poziomie znacznie niższym niż w sezonie poprzednim, czemu sprzyja m.in. poprawa relacji podażowo-popytowych na światowym, europejskim i krajowym rynku tego surowca. Od kilku miesięcy jednak ceny rzepaku wykazują wyraźne tendencje wzrostowe. Wg danych opublikowanych przez MRiRW, w Polsce w kwietniu br. przeciętna cena netto płacona dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu rzepaku wyniosła 1760 zł/t i była o 10% wyższa w porównaniu z marcem oraz o 13% w porównaniu z lutym, a w odniesieniu do III kwartału 2013 r., gdy do skupu trafiło ok. 60% zbiorów, była wyższa o 15%.

1

Wzrostowe tendencje cen obserwowane są także w przypadku śruty rzepakowej. Wg MRiRW, średnia cena sprzedaży netto śruty w zakładach tłuszczowych w kwietniu br. wyniosła 1087 zł/t i była o 5% wyższa niż w marcu i o 10% wyższa niż w lutym.

W przypadku oleju rzepakowego, w przeciwieństwie do rzepaku i śruty, ceny w ostatnich miesiącach pozostawały stosunkowo stabilne. Wg MRiRW, średnia cena sprzedaży netto oleju w zakładach tłuszczowych w kwietniu br. wyniosła 3302 zł/t. Produkt ten był o 1% tańszy niż w marcu i o 0,5% tańszy niż w lutym.

Na kształtowanie się cen rzepaku w kraju istotny wpływ ma m.in. sytuacja na europejskim i światowym rynku oleistych, w tym soi, popyt ze strony inwestorów na rynkach terminowych, ceny ropy naftowej oraz kurs walutowy.

Jeśli chodzi o soję – która dominuje w globalnej produkcji oleistych – pomimo znacznych ilości surowca z Ameryki Południowej, jakie w ostatnim czasie trafiły na rynek światowy oraz oczekiwań co do rekordowo wysokiej powierzchni zasiewów soi pod przyszłe zbiory w Stanach Zjednoczonych, jej ceny kształtują się wciąż na wysokim poziomie. Ma to związek m.in. z mocno uszczuplonymi obecnie zapasami soi w Stanach Zjednoczonych, które są największym producentem tego surowca na świecie. Można spodziewać się, że odnotowywane w ostatnim czasie szybkie tempo eksportu i przerobu soi w Ameryce Południowej przełoży się na nieco niższy poziom zapasów – niż oczekiwano jeszcze kilka/kilkanaście tygodni temu – na jesieni br., tj. w momencie, gdy na rynek zacznie trafiać soja z przyszłych zbiorów w Stanach Zjednoczonych. Powinno to łagodzić spodziewany wtedy spadkowy trend cenowy na rynku soi.

Światowe ceny oleistych i olejów Źródło: Oil World

Światowe ceny oleistych i olejów
Źródło: Oil World

Jeśli chodzi o sytuację na światowym rynku rzepaku, wstępne prognozy dotyczące sezonu 2014/15 są dość optymistyczne. Eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) oczekują bardzo wysokich zapasów na początku sezonu 2014/15, które mają wynieść 6,6 mln t wobec 3,8 mln t rok wcześniej (prognozy z końca maja br.). Choć światowa produkcja rzepaku (prognozowana na poziomie 67,9 mln t) prawdopodobnie będzie niższa od tej w sezonie 2013/14 (71,1 mln t) i tak pozostanie wyższa od średniej z ostatnich 3 lat. W rezultacie globalna podaż rzepaku w sezonie 2014/15 może być zbliżona do tej w kończącym się sezonie 2013/14.

Ceny skupu rzepaku i produktów ich przetwórstwa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiRW

Ceny skupu rzepaku i produktów ich przetwórstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiRW

Spadku zbiorów rzepaku r/r oczekuje się w krajach należących do czołówki największych światowych eksporterów tego surowca, tj. w Kanadzie, Australii oraz na Ukrainie. W przypadku UE, która jest największym globalnym producentem i konsumentem rzepaku, tegoroczna produkcja prawdopodobnie będzie wyższa od ubiegłorocznej. Wyższe zbiory r/r spodziewane są m.in. we Francji oraz w Wielkiej Brytanii. Znaczny wzrost produkcji rzepaku oczekiwany jest także w Rumunii i Bułgarii, co powinno przełożyć się na większa˛ podaż eksportową surowca z tych dwóch ostatnich krajów, począwszy od lipca. Z kolei spadek zbiorów rzepaku r/r jest spodziewany m.in. w Niemczech, Polsce oraz Czechach. OilWorld oczekuje, że zbiory w Polsce moga˛wynieść 2,5 mln t wobec 2,8 mln t w 2013 r. (prognozy z połowy maja). Pamiętać jednak trzeba, że przedstawione wyżej prognozy maja˛ charakter wstępny i w najbliższych tygodniach/miesiącach będą prawdopodobnie korygowane.

4

źródło

Share This